Çevre ve şehircilik bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü. Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2019-11-23

Çevre Şehircilik Bakanlığı Taşra Milli Emlak Yönergesi

Çevre ve şehircilik bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü

Başkanlığın sorumluluğuna verilen; a Emlak müdürlükleri ile bürolarda yapılan milli emlak işlemlerini mevzuat hükümlerine uygun surette ve zamanında yaptırmak, b İldeki milli emlak birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve aralarında uyumlu bir çalışma temin etmek, c Emlak müdürlüklerinde yürütülen işlemleri sürekli ve düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek, ç Mevzuatın, uygulamada ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıklarını giderici tedbirler almak, uygulama birliğini sağlamak, d Milli emlak dairesi işlemleri ile ilgili olarak idari yargı mercilerinde oıtaya çıkan ihtilaflarda, Hâzineyi temsilen davayı açmakla yetkili ve görevli olanlara talepte bulunmak, e İzinli ve raporlu olan görevlilerin yerine vekil tayin etmek, f Emıine verilen teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili milli emlak uzmanı ve milli emlak uzman yardımcılarını görevlendirmek ve bunlar tarafından düzenlenen raporları gereği yapılmak üzere milli emlak birimlerine göndermek, g Milli emlak müdürlükleri ve milli emlak servislerinden gelen sorulara yetki alanı dâhilinde cevap vermek, ğ Teftişlerde, teftiş raporlarını ilgililerle birlikte cevaplandırmak ve İl Müdürü adına verilecek cevap ve emirleri hazırlamak üzere teftiş raporlarını İl Müdürlüğüne göndermek, h Başkanlık yöneticisi olarak personel yönetimi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak, yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak, ı Başkanlık ile vatandaş ilişkilerinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, i Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde diğer kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak, j Milli emlak servislerinde yürütülen işlemler sonucu yapılan istatistik! Ancak, yetki devri sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bunların çalışma esas ve usulleri ile görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlendiği şekilde yürütülür. Milli emlak müdürlüğü bünyesinde yeteri kadar milli emlak servisi ile gerekli görülen yerlerde taşınmaz geliştirme, tespit, imar, teknik hizmetler ve kayyımlık hizmetleri ve benzer hizmetler için yeterli sayıda büro bulunur. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca satışı gerçekleştirilecektir. .

Next

TAŞINMAZ İHALE İLANI

Çevre ve şehircilik bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü

Maddesine göre ilan edilmesi Bakanlığımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Milli Emlak Genel Müdürlüğü 10. Bu doğrultuda; Geri Kazanım Katılım Payı beyanname ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecek olup uygulamaya tabi olan satış noktalarının Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerini Nisan ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, söz konusu taşınmazlar ile ilgili ilan metni yazımız ekinde yer almakta olup, anılan tebliğ kapsamında Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sitesinde 17. İnönü mahallesinde bulunan 6448 ada 5 parsel numaralı taşınmazın İzmir 2. Bu satışlara dair ilanlara ait birer örnek ekte yer almaktadır.

Next

Milli Emlak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı

Çevre ve şehircilik bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü

Ancak yetki devri, Başkanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Başkan, İl Müdürünün vermiş olduğu görevleri il müdür yardımcısı olarak yerine getirir. . . . .

Next

Milli Emlak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı

Çevre ve şehircilik bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü

. . . . . .

Next

TAŞINMAZ İHALE İLANI

Çevre ve şehircilik bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü

. . . . .

Next

Tüm Duyurular Arama Sayfası

Çevre ve şehircilik bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü

. . . . . .

Next

Tüm Duyurular Arama Sayfası

Çevre ve şehircilik bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü

. . . . . .

Next

Milli Emlak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı

Çevre ve şehircilik bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü

. . . . . .

Next